Hufvudstadens intressenter

Hufvudstadens viktigaste intressenter är våra hyresgäster, medarbetare, ägare, leverantörer och samhället i stort. Vi för en löpande dialog för att fånga in deras åsikter och förväntningar. Det är en viktig del av vårt hållbarhetsarbete.

Intressentdialog

Hufvudstaden har identifierat fem huvudintressenter vilka vi direkt eller indirekt har störst påverkan på. Dessa är hyresgäster, medarbetare, ägare (aktieägare och investerare), leverantörer och samhället.

För att utveckla vår intressentdialog inom hållbarhetsområdet och få värdefulla synpunkter för vi en kontinuerlig dialog med representanter från intressentgrupperna. Utifrån detta har vi kunnat identifiera de hållbarhetsaspekter Hufvudstaden har störst möjlighet att påverka. Det ger oss underlag för hur vi bör utveckla vår hållbarhetskommunikation.

I tabellen nedan presenteras intressenternas nyckelfrågor och hur vi för dialog med dem om frågorna.

 

Intressentgrupp

Nyckelfrågor

Dialogform

Hyresgäster

 • Hög servicenivå
 • Energianvändning
 • Klimatpåverkan
 • Avfallshantering
 • Socialt och etiskt ansvar i leverantörskedjan
 • Stadsutveckling
 • Kundnöjdhetsmätning
 • Regelbundna hyresgästmöten
 • Nyhetsbrev
 • Gröna hyresavtal

Medarbetare

 • Jämställdhet och mångfald
 • Samhällsengagemang
 • Kompetensutveckling
 • Arbetsmiljö
 • Ledarskap
 • Utvecklingssamtal
 • Medarbetarundersökningar
 • Personalmöten
 • Konferenser

Ägare

 • Kommunikationen kring hållbarhetsfrågor
 • Socialt och etiskt ansvar inom leverantörskedjan
 • Affärsetik
 • Årsstämma
 • Analytikermöten
 • Årsredovisning
 • Kvartalsrapporter
 • Investerarträffar

Leverantörer

 • Konsekventa och tydliga krav inom affärsetik och miljö
 • Kommunikation kring hållbarhetsfrågor

 

 • Upphandlingar
 • Avtal
 • Uppförandekod

Samhället

 • Klimatpåverkan
 • Kommunikation kring hållbarhetsfrågor
 • Socialt och etiskt ansvar inom leverantörskedjan
 • Årsredovisning
 • Webbplats
 • Media

Fokusområden för hållbarhetsarbetet

Hufvudstaden har genomfört en väsentlighetsanalys utifrån resultatet av
intressentdialogerna. Syftet med analysen var att utveckla hållbarhetsarbetet. Ett
antal prioriterade hållbarhetsaspekter identifierades utifrån Hufvudstadens
faktiska påverkan, strategiska mål och intressenternas förväntningar. Dessa är de
områden vi fokuserar på:

 

Ansvarsfulla affärer Hållbara fastigheter Hållbara medarbetare
 • Affärsetik
 • Kundrelationer
 • Leverantörer
 • Energianvändning
 • Klimatpåverkan
 • Avfallshantering
 • Stadsutveckling
 • Arbetsmiljö
 • Kompetensutveckling
 • Ledarskap
 • Jämställdhet och mångfald
 • Samhällsengagemang

Karl-Johan Wall

Hållbarhetschef

08-762 90 36

Skicka e-post

Johanna Pettersson

Hållbarhetskoordinator

08-762 91 08

Skicka e-post