Aktieägarstruktur

Antalet aktieägare uppgick vid 2020 års slut till 45 171. Institutioner och företag med innehav om 100 000, eller fler, aktier ägde tillsammans 171 612 294 aktier motsvarande 84,8 procent av totalt antal utestående aktier och 96,1 procent av antalet röster. Andelen utländskt ägande uppgick per den 31 december 2020 till 28,0 procent av totalt antal utestående aktier.

Ägarstruktur per 31 december 2020

Antal aktier
 
Antal aktieägare Andel 
aktieägare, %
Antal emitterade 
aktier
Andel aktier, %
1  - 999 40 293 89,2 5 759 176 2,7
1 000  - 9 999 4 268 9,4 9 341 320 4,4
10 000  - 99 999 478 1,1 12 607 070 6,0
100 000  - 132 0,3 174 599 367 82,7
Utestående aktier  45 171 100,0 202 306 933 95,8
Hufvudstaden     8 965 000 4,2
Samtliga emitterade aktier      211 271 933 100,0

Källa: Euroclear Sweden

Kontakt

Åsa Roslund

Chef Ekonomi och Finans

08-762 90 25

Skicka mail

Ivo Stopner

VD

08-762 90 00

Skicka mail