Data per aktie

Tabellen visar data per aktie för senaste fem åren samt ackumulerade siffror för innevarande år.
  2020 2019 2018 2017 2016 
Periodens resultat, kr -7,13 15,25 20,94 14,71 19,98
Ordinarie utdelning, kr  2,50  3,90 3,70 3,50
3,30
Utdelningsandel, % 61  83 83 82
81
Eget kapital, kr 141,45 152,15 140,59 123,15 111,74
Fastigheternas verkliga värde, kr 225,58 231,16 213,75 192,62 177,04
Kassaflöde från den löpande verksamheten, kr 5,23 6,63 4,86 4,84 4,99
Periodens kassaflöde, kr -4,50 3,08 3,28 -3,49 3,25
Substansvärde, EPRA NTA, kr 173 185 171 152 138
Börskurs serie A vid periodens slut, kr 136,20 185,10 136,90  131,40 143,90
P/E-tal,ggr -19,1  12,1 6,5 8,9 7,2
Börskurs A/eget kapital, % 96,3 121,7 97,4  106,7 128,8
Direktavkastning, % 1,8  2,1 2,7 2,7
2,3