Finansiella mål

Den finansiella målsättningen är att aktien ska ha en god utdelningstillväxt över tiden och att utdelningen ska utgöra mer än hälften av nettovinsten från den löpande verksamheten, samt att soliditeten ska uppgå till minst 40 procent över tiden.
"Aktien ska ha en god utdelningstillväxt över tiden."
  • Aktieutdelning för 2020 på 2,50 kr per aktie motsvarande totalt 505,8 mnkr, vilket motsvarar 61 procent av nettovinsten från den löpande verksamheten.
  • Soliditeten översteg 40 procent vid utgången av 2020 och uppgick till 60 procent.

Nettovinst och utdelningsandel

Utdelningstillväxt

Kontakt

Åsa Roslund

Chef Ekonomi och Finans

08-762 90 25

Skicka mail

Ivo Stopner

VD

08-762 90 00

Skicka mail