Finansiering

Här kan du läsa om Hufvudstadens finansiering, vilka finansierings- och ränterisker som bolaget främst är exponerat för samt bolagets skuldhantering.

Hufvudstadens finansfunktion är en koncernfunktion med centralt ansvar för finansiering och likviditetsplanering. Arbetet styrs av en av styrelsen beslutad finanspolicy, som syftar till att säkerställa koncernens finansieringsbehov till en så låg kostnad och risk som möjligt.

Inom finansfunktionen finns instruktioner, system och arbetsfördelning för att uppnå en god intern kontroll och uppföljning av verksamheten. Större finansieringslösningar och derivataffärer ska godkännas av styrelsens ordförande och styrelsen informeras vid varje styrelsemöte om finansiella frågor.

Finansieringsstruktur

Hufvudstadens finansieringsbehov tillgodoses via upplåning från några av de större nordiska bankerna samt kapitalmarknaden. Total upplåning uppgick per den 31 december 2020 till 8 650 mnkr (8 350). Hufvudstaden har ett MTN-program om 8 000 mnkr samt ett certifikatsprogram om 3 000 mnkr. Totalt utestående belopp uppgår till 6 200 mnkr i obligationer respektive 1 450 mnkr i företagscertifikat.

Hufvudstaden tillser att det vid varje givet tillfälle finns outnyttjade lånelöften för att täcka samtliga utestående certifikat. Den genomsnittliga räntebindningstiden var 1,8 år (2,6), den genomsnittliga kapitalbindningstiden 2,6 år (3,3) och den genomsnittliga effektiva räntan 1,3 procent (1,2). Räntebärande nettoskuld var 7 866 mnkr (6 644). Därtill kommer leasingskuld enligt IFRS 16 uppgående till 720 mnkr (760), total nettoskuld var 8 586 mnkr (7 404). Utöver utestående upplåning finns outnyttjade lånelöften uppgående till 3 500 mnkr.

För att uppnå önskad ränteförfallostruktur sker upplåning både med fast och rörlig ränta varav 5 200 mnkr av den totala upplåningen löper med fast ränta. Finansiella tillgångar och skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Kapitalbindningsstruktur, mnkr, 31 december 2020

Förfallotidpunkt, år Kreditavtal
Banklån
Obligation
Certifikat1) Summa
Andel, %
< 1 2 000 - 1 000 - 1 000 12
1 - 2 1 700 500 1 200 - 1 700 19
2 - 3 3 000 500 2 000 - 2 500 29
3 - 4 3 0002) - 1 000 1 450 2 450 28
4 - 5 1 000 - 1 000 - 1 000
12
Totalt 10 700 1 000 6 200 1 450 8 650 100

 1) Kapitalbindning avseende certifikatslån har beräknats utifrån underliggande lånelöften.

 2) Varav 1 450 mnkr reserverats som backup för utesående certifikat.

 

Räntebindningsstruktur, mnkr, 31 december 2020

Förfallotidpunkt, år Krediter  Genomsnittlig
eff. ränta, %1)
Andel, %
< 1 3 450 1,2 40
1 - 2 1 200 1,5 13
2 - 3 2 000 1,3 23
3 - 4 1 000 1,4 12
4 - 5 1 000 1,0 12
Totalt 8 650 1,3
100

 1) Kreditmarginalerna fördelas i tabellen i den period som krediten redovisas.

Likviditetsöverskott

Hufvudstaden har som målsättning att använda likviditetsöverskott till att amortera befintliga lån. Överskottslikviditet, som inte används till amortering, får endast placeras i instrument med hög likviditet och låg risk.

Finansierings- och ränterisker

Hufvudstaden är främst exponerad för finansierings- och ränterisker. Koncernen strävar efter att ha en låneportfölj med spridda kreditförfall, som möjliggör eventuella amorteringar. Upplåning sker normalt med kort räntebindning och för att uppnå önskad räntebindningsstruktur används ränteswappar.

Derivatinstrument

Derivatinstrument används endast i riskminimerande syfte och ska vara kopplade till en underliggande exponering. Koncernen har för närvarande derivatinstrument som redovisas i kategorin finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen. Säkringsredovisning tillämpas ej.

Bolaget har betryggande marginaler till kreditgivarnas restriktioner (covenants) avseende låneavtalen.

Kontakt

Åsa Roslund

Chef Ekonomi och Finans

08-762 90 25

Skicka mail

Ivo Stopner

VD

08-762 90 00

Skicka mail