Flerårsöversikt

Nedan finner du en sammanfattning av Hufvudstadens viktigaste nyckeltal. Här når du även resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser och nyckeltal per år och kvartal.
  2020 2019 2018 2017 2016
Nettoomsättning fastighetsförvaltning, mnkr 1 768 1 896 1 797 1 751 1 703
Bruttoresultat fastighetsförvaltning, mnkr 1 237 1 373 1 302 1 262 1 226
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter, mnkr -2 930 2 727 3 621 2 848 4 160
Rörelseresultat, mnkr -1 702 4 087 4 940 4 031 5 425
Årets resultat, mnkr -1 462 3 146 4 320 3 035 4 120
Verkligt värde, fastigheter, mdkr 45,6 47,7 44,1 39,7 36,5
Hyresvakansgrad, % 8,2 5,0 2,6 3,9 3,9
Soliditet, % 60 62 64 63 61
Nettobelåningsgrad fastigheter, % 18,8 15,5 14,2 14,6 15,2
Ordinarie utdelning, kr 2,50 3,90
3,70  3,50
3,30
Substansvärde (EPRA NTA) per aktie, kr 173 185 171 153 139