Balansräkning

per år - koncernen
Mnkr 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31
TILLGÅNGAR          
Anläggningstillgångar          
Immateriella anläggningstillgångar 126,7 70,5 11,9
Förvaltningsfastigheter 45 636,5 47 680,6 44 088,5 39 730,0 36 517,3
Inventarier 9,2 10,0 9,5 7,3  6,6
Nyttjanderättstillgångar 716,6 760,0
Långfristiga fordringar 21,0 20,6 15,7 13,0  11,9
Summa anläggningstillgångar 46 510,0 48 541,7 44 125,6 39 750,3 36 535,8
           
Omsättningstillgångar          
Kundfordringar 36,6 12,2 17,5 18,0  15,2
Skattefordran 0,3 – 
Övriga fordringar 15,5 2,8 0,9 2,0  2,5
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
51,1 78,8 160,5 129,7  41,5
Kassa och bank 783,6 1 706,1 1 070,7 394,9  1 113,8
Summa omsättningstillgångar 887,1 1 799,9 1 249,6 544,6 1 173,0
SUMMA TILLGÅNGAR 47 397,1 50 341,6 45 375,2 40 294,9 37 708,8
           
           
EGET KAPITAL OCH SKULDER          
Eget kapital          
Aktiekapital 1 056,4 1 056,4 1 056,4 1 056,4 1 056,4
Övrigt tillskjutet kapital 628,1 628,1 628,1  628,1 628,1
Balanserat resultat inkl.
årets resultat
26 932,0 29 698,2 27 315,0 23 717,2 21 362,9
Summa eget kapital 28 616,5 31 382,7 28 999,5 25 401,7 23 047,4
           
Långfristiga skulder          
Långfristiga räntebärande skulder 6 200,0 6 700,0 5 700,0 3 700,0 4 000,0
Uppskjutna skatteskulder 8 501,5 8 972,3 8 293,0 7 939,9 7 240,2
Långfristiga leasingskulder 709,6 719,0
Övriga långfristiga skulder 84,3 61,0 50,1  56,9 106,4
Övriga avsättningar 26,2 25,7 19,6  16,3 14,9
Summa långfristiga skulder 15 521,6 16 478,0 14 062,7 11 713,1 11 361,5
           
Kortfristiga skulder          
Kortfristiga räntebärande skulder 2 450,0 1 650,0 1 650,0 2 500,0 2 650,0
Kortfristiga leasingskulder 10,2 41,4
Leverantörsskulder 165,0 126,0 161,9 130,6 87,4
Skatteskulder - 14,0 9,7  24,8 15,2
Övriga skulder 92,4 105,5 107,2 132,0 157,7
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
541,4 544,0 384,2  392,7 389,6
Summa kortfristiga skulder 3 259,0 2 480,9 2 313,0 3 180,1 3 299,9
Summa skulder 18 780,6 18 958,9 16 375,7  14 893,2 14 661,4
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 47 397,1 50 341,6 45 375,2 40 294,9 37 708,8