Balansräkningar per kvartal - koncernen

Excel flera år
Ladda ner xls
KONCERNEN, Mnkr Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019
Förvaltningsfastigheter 45 636,5 46 266,1 46 214,1 46 963,0 47 680,6
Nyttjanderättstillgångar 716,6 728,7 739,0 749,4 760,0
Övriga anläggningstillgångar 156,9 140,6 120,0 104,1 101,1
Summa anläggningstillgångar 46 510,0 47 135,4 47 073,1 47 816,5 48 541,7
Omsättningstillgångar 887,1 491,8 634,7 978,7 1 799,9
SUMMA TILLGÅNGAR 47 397,1 47 627,2 47 707,8 48 795,2 50 341,6
Eget kapital 28 616,5 29 075,4 29 496,7 30 079,7 31 382,7
Långfristiga räntebärande skulder 6 200,0 6 200,0 6 200,0 6 700,0 6 700,0
Uppskjutna skatteskulder 8 501,5 8 654,5 8 654,4 8 816,5 8 972,3
Långfristiga leasingskulder 709,6 710,5 712,4 714,3 719,0
Övriga långfristiga skulder 84,3 78,0 75,9 69,9 61,0
Övriga avsättningar 26,2 25,0 24,0 23,1 25,7
Summa långfristiga skulder 15 521,6 15 668,0 15 666,7 16 323,8 16 478,0
Kortfristiga räntebärande skulder 2 450,0 2 050,0 1 700,0 1 500,0 1 650,0
Kortfristiga leasingskulder 10,2 18,6 27,1 35,6 41,4
Övriga skulder  798,8 815,2 817,3 856,1 789,5
Summa kortfristiga skulder 3 259,0 2 883,8 2 544,4 2 391,7 2 480,9
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 47 397,1 47 627,2 47 707,8 48 795,2 50 341,6