Kassaflödesanalyser per år - koncernen

Mnkr 2020 2019 2018 2017 2016
Den löpande verksamheten          
Resultat före skatt -1 833,2 3 968,0 4 819,9 3 894,9 5 283,9
Av- och nedskrivningar av tillgångar 78,6 52,8 8,6 3,7 3,0
Jämförelsestörande poster 138,6
Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter 2 929,9 -2 726,9 -3 620,8 -2 848,2 -4 160,1
Orealiserade värdeförändringar derivat -3,7 -26,6 -61,6 -45,4
Övriga förändringar 0,5 6,0 3,4 1,3 1,9
Betald inkomstskatt -99,3 -138,0 -162,2  -150,6 -105,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 
1 076,5 1 158,2 1 022,3 978,1  977,6
           
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital:          
Minskning (+) / Ökning (–) av rörelsefordringar -36,8 72,1 -37,4  -11,5 28,6
Ökning (+) / Minskning (–) av rörelseskulder 32,5 136,8 18,0 32,5 22,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 072,2 1 367,1 1 002,9 991,1 1 028,7
           
Investeringsverksamheten          
Investering i immateriella tillgångar -59,9 -58,6 -11,9  –  –
Investering i förvaltningsfastigheter -885,9 -865,2  -737,7  -583,7 -616,7
Investering i inventarier -3,1 -4,4  -5,6 -3,6 -2,2
Försäljning av inventarier  –   –  – 0,2
Kassaflöde från investeringsverksamheten -948,9 -928,2  -755,2  -587,3 -618,7
           
Finansieringsverksamheten          
Upptagna lån 3 450,0 5 350,0  7 100,0 4 000,0 3 300,0
Amortering av låneskuld -3 150,0 -4 350,0  -5 950,0  -4 450,0 -2 400,0
Amortering av leasingskuld -41,4 -40,3  –  –  –
Utbetald utdelning -804,4 -763,2  -721,9 -680,7 -639,4
Återköp av egna aktier -500,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 045,8 196,5  428,1 -1 130,7 260,6
           
Årets kassaflöde -922,5 635,4  675,8 -718,9 670,6
Likvida medel vid årets början 1 706,1 1 070,7  394,9 1 113,8 443,2
Likvida medel vid årets slut 783,6 1 706,1  1 070,7 394,9
1 113,8
           
           
Tilläggsupplysning till kassaflödesanalyser          
Erhållen ränta 0,7 0,8  3,5 2,0 0,7
Erlagd ränta -125,2 -116,8  -100,6 -130,2 -134,3