Kassaflödesanalyser per kvartal, ackumulerat - koncernen

Excel flera år
Ladda ner xls
KONCERNEN, Mnkr Q1-Q4 2020 Q1-Q3 2020 Q1-Q2 2020 Q1 2020 Q1-Q4 2019
Resultat före skatt -1 833,2 -1 227,8 -1 334,6 -616,6 3 968,0
Avskrivningar/nedskrivningar 78,6 70,7 57,0 16,7 52,8
Jämförelsestörande poster - - - - -
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter 2 929,9 2 070,2 1 914,7 929,4 -2 726,9
Värdeförändringar räntederivat - - - - -3,7
Övriga förändringar 0,5 -0,7 -1,7 -2,5 6,0
Betald inkomstskatt -99,3 -118,3 -78,9 -39,6 -138,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital 1 076,5 794,1 556,5 287,4 1 158,2
Ökning/minskning rörelsefordringar -36,8 -56,3 -119,9 -163,3 72,1
Ökning/minskning rörelseskulder 32,5 56,6 56,7 77,3 136,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 072,2 794,4 493,3 201,4 1 367,1
Avyttring av förvaltningsfastigheter - - - - -
Investeringar i förvaltningsfastigheter -885,9 -655,7 -448,2 -211,8 -865,2
Investering i övriga anläggningstillgångar -63,0 -43,1 -22,2 -6,0 -63,0
Försäljning av inventarier - - - - -
Förändring långfristig fordran - - - - -
Kassaflöde från investeringsverksamheten -948,9 -698,8 -470,4 -217,8 -928,2
Utbetald utdelning -804,4 -804,4 -804,4 -804,4 -763,2
Upptagna lån 3 450,0 2 650,0 1 600,0 1 000,0 5 350,0
Amortering av låneskuld -3 150,0 -2 750,0 -2 050,0 -1 150,0 -4 350,0
Amortering av leasingskuld -41,4 -31,1 -20,8 -10,5 -40,3
Återköp av egna aktier -500,0 -500,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 045,8 -1 435,5 -1 275,2 -964,9 196,5
Periodens kassaflöde -922,5 -1 339,9 -1 252,3 -981,3 635,4
Likvida medel vid periodens början 1 706,1 1 706,1 1 706,1 1 706,1 1 070,7
Likvida medel vid periodens slut 783,6 366,2 453,8 724,8 1 706,1