Nyckeltal per år - koncernen

Här finner du en tabell med våra nyckeltal per år (ackumulerat).
KONCERNEN  2020 2019 2018 2017 2016
Avkastning på eget kapital, % -4,9 10,4 14,1 12,5 19,3
Avkastning på sysselsatt kapital, % -4,3 10,7 14,7 13,2 19,7
Soliditet, % 60 62 64 63 61
Räntetäckningsgrad, ggr
9,1 11,4 10,5 9,3 8,6
Skuldsättningsgrad, ggr 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
Nettobelåningsgrad fastigheter, % 18,8 15,5 14,2 14,6 15,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten, mnkr 1 072 1 367 1 003 999 1 029
Årets / periodens kassaflöde, mnkr -923 635 676 -719 671
Nettoskuld, mnkr 8 586 7 404 6 279 5 805 5 536
Medelantal anställda i koncernen  140 135 127 118 113

 

Alternativa nyckeltal

Hufvudstaden tillämpar ESMAs riktlinjer för alternativa nyckeltal. Vissa av nyckeltalen som presenteras ovan är alternativa nyckeltal, det vill säga ett finansiellt mått som inte definieras enligt IFRS eller årsredovisningslagen och som används för att beskriva verksamhetens utveckling och öka jämförbarheten mellan perioder. Definitioner till nyckeltal återfinns i ordlistan. Nedan presenteras härledning av alternativa nyckeltal.

  2020 2019 2018 2017 2016
Soliditet, mnkr          
Eget kapital 28 617 31 383 29 000 25 402 23 047
Balansomslutning 47 397 50 342 45 375 40 295 37 709
Soliditet % 60 62 64 63 61

 

 

  2020 2019 2018 2017 2016
Räntetäckningsgrad, mnkr          
Resultat före skatt -1 833 3 968 4 820 3 895 5 284
Återläggning jämförelsestörande poster och värdeförändringar 2 894 -2 731 -3 647 -2 771 -4 205
Räntekostnader 132 119 123 136 141
Summa 1 193 1 356 1 296 1 260 1 220
Räntekostnader 132 119 123 136 141
Räntetäckningsgrad, ggr 9,1 11,4 10,5 9,3 8,6

 

 

Nettobelåningsgrad fastigheter, mnkr 2020 2019 2018 2017 2016
Räntebärande skulder 8 650 8 350 7 350 6 200 6 650
Leasingskulder 720 760      
Räntebärande tillgångar -784 -1 706 -1 071 -395 -1 114
Summa 8 586 7 404 6 279 5 805 5 536
Redovisat värde fastigheter 45 637 47 681 44 089 39 730 36 517
Nettobelåningsgrad fastigheter % 18,8 15,5 14,2 14,6 15,2

 

 

 Nettoskuld, mnkr 2020 2019 2018 2017 2016
Långfristiga räntebärande skulder 6 200 6 700 5 700 3 700 4 000
Långfristiga leasingskulder 710 719      
Kortfristiga räntebärande skulder 2 450 1 650 1 650 2 500 2 650
Kortfristiga leasingskulder 10 41      
Kassa och bank -784 -1 706 -1 071 -395 -1 114
Nettoskuld 8 586 7 404 6 279 5 805 5 536