Nyckeltal per kvartal - koncernen

Excel flera år
Ladda ner xls
KONCERNEN Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019
Nettoomsättning, mnkr 474 445 420 501 512
Avkastning på eget kapital, % -4,8 -2,8 -2,6 0,7 10,9
Avkastning på eget kapital, justerad, % 3,0 2,7 2,6 3,1 3,8
Soliditet, % 60 61 62 62 62
Förvaltningsresultat e. avdrag för nom. skatt (EPRA EPS) per aktie, kr 1,21 1,16 1,07 1,36 1,38
Substansvärde (EPRA NTA) per aktie, kr 173 176 175 178 185
Periodens resultat per aktie, kr -2,27 0,38 -2,83 -2,42 5,34
Eget kapital per aktie, kr 141,45 143,72 143,00 145,83 152,15
Kassaflöde från den löpande verksamhet per aktie, kr 1,37 1,46 1,42 0,98 1,98

Alternativa nyckeltal

Hufvudstaden tillämpar European securites and Market Authority's (ESMA) riktlinjer för alternativa nyckeltal. Vissa av nyckeltalen som presenteras är alternativa nyckeltal, det vill säga ett finansiellt mått som inte definieras enligt IFRS eller årsredovisningslagen och som används för att beskriva verksamhetens utveckling och öka jämförbarheten mellan perioder. Definitioner till nyckeltal återfinns i definitioner och ordlista. Nedan presenteras härledning av alternativa nyckeltal.

  Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019
Soliditet          
Eget kapital 28 617 29 075 29 497 30 080 31 383
Balansomslutning 47 397 47 627 47 708 48 795 50 342
Soliditet % 60 61 62 62 62
           
Räntetäckningsgrad          
Resultat före skatt -1 833 -959 -789 322 3 968
Återläggning jämförelsestörande poster och värdeförändringar 2 894 2 036 1 880 929 -2 731
Räntekostnader1 132 132 132 128 119
Summa 1 193 1 209 1 223 1 379 1 356
Räntekostnader1 132 132 132 128 119
Räntetäckningsgrad, ggr 9,1 9,2 9,3 10,8 11,4
           
Nettobelåningsgrad fastigheter          
Räntebärande skulder 8 650 8 250 7 900 8 200 8 350
Leasingskulder 720 729 740 750 760
Räntebärande tillgångar -784 -366 -454 -725 -1 706
Summa 8 586 8 613 8 186 8 225 7 404
Redovisat värde fastigheter 45 637 46 266 46 214 46 963 47 681
Nettobelåningsgrad fastigheter, % 18,8 18,6 17,7 17,5 15,5
           
Nettoskuld          
Långfristiga räntebärande skulder 6 200 6 200 6 200 6 700 6 700
Långfristiga leasingskulder 710 710 713 714 719
Kortfristiga räntebärande skulder 2 450 2 050 1 700 1 500 1 650
Kortfristiga leasingskulder 10 19 27 36 41
Kassa och bank -784 -366 -454 -725 -1 706
Nettoskuld 8 586 8 613 8 186 8 225 7 404

1) Omräknat 12 månader vid aktuell delårsrapport