Resultaträkning per år - koncernen

Mnkr 2020 2019 2018 2017 2016
Nettoomsättning          
Fastighetsförvaltning 1 767,9 1 896,4 1 797,1 1 750,6 1 703,1
Övrig verksamhet 71,7 84,8 85,8 89,9 86,8
  1 839,6 1 981,2 1 882,9 1 840,5 1 789,9
           
Fastighetsförvaltningens kostnader          
– Underhåll -27,0 -28,9 -24,5 -29,8 -29,0
– Drift och administration -298,1 -287,0 -283,1  -269,4 -262,2
– Tomträttsavgälder - - -21,8 -22,6 -21,8
– Fastighetsskatt -200,3 -200,7 -165,9 -167,3 -164,5
– Avskrivningar -5,1 -6,8 - - -
Fastighetsförvaltningens kostnader -530,5 -523,4 -495,3 -489,1 -477,5
           
Övrig verksamhet, kostnader -69,2 -52,5 -51,1 -50,7 -50,0
Verksamhetens kostnader -599,7 -575,9 -546,4 -539,8 -527,5
           
Bruttoresultat 1 239,9 1 405,3 1 336,5 1 300,7 1 262,4
– varav Fastighetsförvaltning 1 237,4 1 373,0 1 301,8 1 261,5 1 225,6
– varav Övrig verksamhet 2,5 32,3 34,7 39,2 36,8
           
Central administration -47,4 -49,2 -43,5 -41,3 -42,9
Rörelseresultat före värdeförändringar och jämförelsestörande poster 1 192,5 1 356,1 1 293,0 1 259,4  1 219,5
           
Jämförelsestörande poster 35,9 - -138,6
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter -2 929,9 2 726,9 3 620,8 2 848,2 4 160,1
Värdeförändringar räntederivat - 3,7 26,6 61,6 45,4
Rörelseresultat -1 701,5 4 086,7 4 940,4 4 030,6 5 425,0
           
Finansiella intäkter och kostnader          
Ränte- och finansiella intäkter 0,0 0,4 2,9  0,1 0,3
Ränte- och finansiella kostnader -131,7 -119,1 -123,4 -135,8 -141,4
  -131,7 -118,7 -120,5 -135,7 -141,1
           
Resultat före skatt -1 833,2 3 968,0 4 819,9 3 894,9 5 283,9
Skatt 371,5 -821,6 -500,2 -859,9 -1 163,7
ÅRETS RESULTAT EFTER SKATT -1 461,7 3 146,4 4 319,7 3 035,0 4 120,2
           
Övrigt totalresultat - -
ÅRETS TOTALRESULTAT -1 461,7 3 146,4 4 319,7 3 035,0 4 120,2