Resultaträkning per kvartal - koncernen

Excel flera år
Ladda ner xls
KONCERNEN, Mnkr Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019
Nettoomsättning1)
Fastighetsförvaltning 453,9 428,0 403,8 482,2 488,8
Övrig verksamhet 19,6 17,2 15,7 19,2 23,3
473,5 445,2 419,5 501,4 512,1
Fastighetsförvaltningens kostnader
Underhåll -7,6 -6,8 -6,2 -6,4 -8,6
Drift och administration -87,7 -65,9 -70,2 -74,3 -82,8
Tomträttsavgälder
Fastighetsskatt -49,8 -50,2 -50,1 -50,2 -50,2
Avskrivningar -1,4 -1,2 -1,3 -1,2 -3,1
Fastighetsförvaltningens kostnader -146,5 -124,1 -127,8 -132,1 -144,7
Övrig verksamhet, kostnader -28,2 -14,8 -13,2 -13,0 -13,3
Verksamhetens kostnader -174,7 -138,9 -141,0 -145,1 -158,0
Bruttoresultat 298,8 306,3 278,5 356,3 354,1
– varav Fastighetsförvaltning 307,4 303,9 276,0 350,1 344,1
– varav Övrig verksamhet -8,6 2,4 2,5 6,2 10,0
Central administration -12,9 -11,1 -11,9 -11,5 -15,6
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster och värdeförändringar 285,9 295,2 266,6 344,8 338,5
Jämförelsestörande poster2) 1,2 34,7
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter -859,7 -155,5 -985,3 -929,4 1 027,0
Värdeförändringar räntederivat
Rörelseresultat -572,6 139,7 684,0 -584,6 1 365,5
Finansiella intäkter och kostnader -32,8 -32,9 -34,0 -32,0 -29,9
Resultat före skatt -605,4 106,8 -718,0 -616,6 1 335,6
Skatt 146,5 -28,1 135,0 118,1 -233,9
Resultat efter skatt -458,9 78,7 -583,0 -498,5 1 101,7
Övrigt totalresultat
Periodens totalresultat -458,9 78,7 -583,0 -498,5 1 101,7
¹⁾ Serviceintäkter utgör 82,5 mnkr motsvarande 4% av totala nettoomsättningen för jan-dec 2020, för jan-dec 2019 86,8 mnkr motsvarande 4%.
2) Avser försäkringsersättning för hyresförluster och räddningskostnader efter branden 2017 i fastigheten Vildmannen 7 om 35,9 mnkr.