Uppdaterad information om den brandhärjade fastigheten i Bibliotekstan

Stockholm 27 april 2018

Det blir en ny detaljplan för Vildmannen 7 i Bibliotekstan

Vi har mottagit det glädjande beskedet att stadsbyggnadsnämnden i Stockholm har godkänt förslaget om en planändring för Vildmannen 7. Fastigheten är belägen i korsningen Biblioteksgatan och Jakobsbergsgatan och brandhärjades svårt i november 2017.

Som vi tidigare har informerat om är anledningen till att det krävs en planändring att vissa delar i den nu gällande stadsplanen från 1940 inte stämmer överens med hur det ser ut i kvarteret Vildmannen idag. I den planen var avsikten att Jakobsbergsgatan skulle breddas vilket krävde att Vildmannen 7 skulle rivas. Gatubreddningen och rivningen av huset genomfördes aldrig, men planen gäller fortfarande. Det innebär att en nybyggnation inte kan godkännas utan att planen ändras. En viktig fråga för den nya detaljplanen handlar därför om att ändra den gamla skrivningen om att Jakobsbergsgatan skall breddas.

Vi på Hufvudstaden är måna om att så snart som det är möjligt påbörja byggprocessen så att huset åter kan fyllas med människor och aktivitet igen. Nästa steg i processen är att vi i samarbete med Stockholms stad utarbetar ett förslag för en ny detaljplan för Vildmannen 7. Frågan om stenfasadens bevarande kan ännu inte besvaras då utredningen gällande stenens hållfasthet fortfarande pågår. Slutgiltigt besked väntas under hösten.

Läs mer om detaljplaneprocessen på Stockholms Stads hemsida: https://vaxer.stockholm.se/tema/medborgardialog-och-samrad_/detaljplanprocessen/

 

Tidigare information

Nu tar vi första steget mot uppförandet av en ny fastighet efter branden i Bibliotekstan

Fastigheten Vildmannen 7, belägen i korsningen Biblioteksgatan och Jakobsbergsgatan, totalförstördes i en brand i november 2017. Nu tar vi på Hufvudstaden första steget mot uppförandet av en ny fastighet genom en ansökan om planändring som lämnats in till Stockholms Stad.

Anledningen till att det krävs en planändring är att vissa delar i den nu gällande stadsplanen från 1940 inte stämmer överens med hur det ser ut i kvarteret Vildmannen idag. I den planen var avsikten att Jakobsbergsgatan skulle breddas vilket krävde att Vildmannen 7 skulle rivas. Gatubreddningen och rivningen av huset genomfördes aldrig men planen gäller fortfarande. Det innebär att en byggnation inte kan godkännas utan att planen ändras.

Hufvudstaden är måna om att så snart som det är möjligt komma igång med byggprojektet. Det ligger i allas intresse att Vildmannen 7 blir en fungerande fastighet igen. Både grannarna i Bibliotekstan och staden som helhet vinner på ett hus som åter fylls med aktivitet och människor som tillsammans bidrar till en levande stadskärna.

Vi får fortsatt många frågor om hur den nya fastigheten kommer att se ut, men tyvärr är det för tidigt att säga. Det första steget är att Stockholm Stad ger ett positivt planbesked och parallellt sker utredningen gällande fasadernas hållfasthet och kvalitét som ännu inte är färdig. En slutgiltig rapport av utredningen beräknas vara klar i slutet av maj. När vi erhållit ett positivt planbesked och utredningen av stenfasaden är klar kommer vi kunna starta detaljplaneprocessen tillsammans med Stockholms stad.

Stockholm 13 april 2018

 

Information om branden i Bibliotekstan

Hufvudstaden får fortsatt många frågor från media och allmänheten om den brandhärjade fastigheten Vildmannen 7. Vi förstår att intresset är stort då fastigheten är kulturhistoriskt intressant, men också för att den är belägen i hjärtat av Stockholm där många arbetar, handlar och passerar dagligen.

Sedan en tid tillbaka pågår en detaljerad undersökning och analys av stenfasaderna och stommen för att undersöka om de är tillräckligt intakta för att kunna stå i 100 år till. Detta arbete kommer att ta ytterligare två-tre månader. Parallellt förs även en dialog med Stockholms Stad gällande fastighetens framtida uppbyggnad.  

Under analys- och planeringsarbetet utförs inte några direkta arbeten på fastigheten. Däremot kommer vi att arbeta med att öka framkomligheten runt fastigheten och göra planken trevligare. Under april månad flyttar vi in planken närmare fasaden på Biblioteksgatan och i korsningen mot Jakobsbergsgatan. Vi arbetar även med att ta fram vepor och belysning för planken och kommer att installera detta så fort vi har godkänt skylt-/bygglov.

Det kommer att ta en längre tid innan Vildmannen 7 åter kan ta emot sina hyresgäster men vi kommer göra vårt yttersta för att miljön runt fastigheten under denna period ska vara så trivsam som möjligt för alla som besöker och är verksamma i Bibliotekstan.

Stockholm 23 februari 2018

 

Jakobsbergsgatan öppnar på måndag den 15 januari

Efter den omfattande branden i Vildmannen 7 har Hufvudstaden arbetat med att staga upp fastighetens fasader mot Biblioteksgatan och Jakobsbergsgatan då det funnits en risk för ras. Biblioteksgatan kunde öppnas igen den 24 november men arbetet med Jakobsbergsgatans fasad var mer komplext och vi har fått tillverka en specialgjord konstruktion i smide för att stabilisera fasaden. Just nu görs de sista detaljerna och på måndag den 15 januari kan Jakobsbergsgatans trottoar åter öppnas för passage för gående.

Vi får många frågor från media och allmänheten om vad som kommer hända med fastigheten och om fasaden kommer kunna återanvändas. Tyvärr har vi fortfarande inte något svar på den frågan. Sedan en månad tillbaka pågår en analys i samarbete med CBI Betonginstitutet av huruvida fasaderna är tillräckligt intakta för fortsatt användning. Stenarna i fasaden kan ha tagit allvarlig skada av den enorma hettan från branden och sedan nedkylningen av vatten under släckningsarbetet. Fasaderna har ett kulturhistoriskt värde för Stockholm och vi har lagt ner mycket arbete på att återställa dem till sitt ursprungliga utseende. På 30-talet gjordes en renovering av fastigheten och delar av fasaden täcktes av betong och när vi, för ett par år sedan, planerade för vår renovering beslutade vi oss för att försöka återställa och ta fram originaldetaljer i så stor utsträckning som möjligt.

Det kommer dröja ytterligare en tid till dess att vi har en färdig plan för hur en återuppbyggnad ska gå till. Än en gång vill vi beklaga det besvär som avspärrningarna medfört för de som bor, arbetar och besöker Bibliotekstan. 

Stockholm 11 januari 2018

 

Information om branden i Bibliotekstan

Tisdagen den 7 november utbröt den omfattande branden i fastigheten Vildmannen 7, korsningen Biblioteksgatan och Jakobsbergsgatan. Efter genomförd släckning stod det klart att det fanns en rasrisk av ytterväggarna på fastigheten. Hufvudstaden har sedan branden inträffade arbetat med att på olika sätt stabilisera fasaden med byggställningar, betongfundament, metallfästen med mera. Biblioteksgatan kunde vi öppna upp för passage den 24 november.

Gällande Jakobsbergsgatan 7 kvarstår dock avspärrningarna. Det är ett mer komplicerat arbete på denna sida av Vildmannen 7 då det är en smalare gata. Arbetet med att stabilisera fasaden är högsta prioritet och vi gör allt vi kan för att finna en lösning. Det är en komplicerad konstruktion som det inte finns någon färdig lösning för. Detta har resulterat i att vi skapar en specialgjord konstruktion i smide för att stabilisera fasaden och vi hoppas ha denna lösning klar i slutet av januari. Vi återkommer med mera information i början av januari. Vi beklagar de problem som avstängningen medför för de som bor, arbetar och besöker Bibliotekstan.  

Stockholm 7 december 2017

 

Information om branden i Bibliotekstan

Idag fredagen den 24 november klockan 10 öppnar Biblioteksgatan åter för gångtrafikanter.

Brandhärjade Vildmannen 7:s fasad mot Biblioteksgatan har stabiliserats med ställningar och betongfundament vilket gör det tryggt att nu passera.

Det är mycket glädjande att delar av avspärrningarna runt fastigheten idag kan tas bort så att fler butiker kan öppna igen. Det är en viktig helg för handeln som inleds med Black Friday och fortsätter med att julbelysningen tänds i Bibliotekstan. Julhandeln drar igång på allvar denna helg.

Tyvärr kvarstår avspärrningar på Jakobsbergsgatan och butiker på denna del av gatan är fortsatt stängda. Det är en smalare gata, som också har viss trafik, och där behöver vi till viss del använda andra tekniker för att stabilisera fasaden vilket tar längre tid.

Stockholm 24 november 2017

 

Uppdaterad information gällande branden i Vildmannen 7, Bibliotekstan

Vi vill informera om att avspärrningarna kommer att vara kvar i korsningen Jakobsbergsgatan och Biblioteksgatan några dagar till. Vårt arbete för att säkra upp fasaden på Vildmannen 7 fortgår under helgen och vi hoppas snart kunna öppna upp för passage. Vi återkommer så snart vi vet att avspärrningarna kan tas bort.

Stockholm 17 november 2017

 

Information gällande branden i Vildmannen 7, Bibliotekstan

Idag har det gått en vecka sedan branden bröt ut i Vildmannen 7 som ligger i korsningen Biblioteksgatan och Jakobsbergsgatan. Den omfattande branden har både direkt och indirekt drabbat bostäder, kontor och butiker i Bibliotekstan och vi vill än en gång beklaga de problem som branden medfört.

Det är ännu inte säkert att gå in i stora delar av fastigheten på grund av risk för ras. Dessutom finns det på insidan rasmassor från tak och bjälklag som fortfarande är varma och kan innehålla glödhärdar. Vi har bevakning dygnet runt för att stoppa obehöriga från att beträda området och ha kontroll över eventuell rökutveckling. Räddningstjänsten var tillbaka i lördags för eftersläckning, något som är normalt efter en så här stor brand.

Vi har påbörjat arbetet med att säkra upp ytterväggarna mot Biblioteksgatan och Jakobsbergsgatan för att så snabbt som det är möjligt kunna öppna upp för passage på gatorna. När detta är klart kan också butiker och kontor inom avspärrat område öppna igen. Borttagandet av avspärrningar kommer ske i etapper och styrs av hur stora skadorna är på olika sidor av fastigheten.

Vi återkommer här med information så snart vi vet att avspärrningar kan tas bort.

Uppdatering tisdagen 14 november 2017

 

Information gällande branden i Vildmannen 7, Bibliotekstan

Nu har det gått två och en halv dag sedan den tragiska branden startade i Vildmannen 7. Räddningstjänsten har under gårdagen lämnat över fastigheten till Hufvudstaden. De har varit tillbaka ett par gånger för viss eftersläckning, men bedömer att det inte finns någon risk för spridning av brand. Situationen just nu är att det fortfarande är mycket varmt i fastigheten och att det ibland uppstår en mindre rökutveckling. Det föreligger fortfarande en rasrisk av fasaden mot Jakobsbergsgatan och Biblioteksgatan. Detta medför en komplicerad arbetssituation för oss och säkerheten är vår högst prioriterade fråga. Det viktigaste är att inga människor kommer till skada i det fortsatta arbetet.

Det pågår en polisutredning för att utreda orsaken till branden. Polisen har av säkerhetsskäl ännu inte fysiskt kunnat gå in på fastighetsområdet Vildmannen 7 för att göra efterforskningar på plats. Av samma skäl kan inte Hufvudstaden själva gå in och skaffa oss en fullständig bild av hur stora skadorna är.
På grund av rasrisken kvarstår avspärrningar i korsningen Jakobsbergsgatan och Biblioteksgatan och butiker och kontor i detta område är tillsvidare stängda. Vi beklagar de problem som branden fört med sig för hyresgäster och besökare i Bibliotekstan.

Vårt fokus nu är att så snabbt som möjligt hitta en lösning för att säkerställa bärighet i fasaden på Vildmannen 7 och därmed göra säkra passager så att butiker kan öppna och kontorshyresgäster kan återvända till sina kontor.

9 november, uppdatering klockan 14.15

 

Information gällande branden i Vildmannen 7, Bibliotekstan

Strax innan lunch idag övertog Hufvudstaden ansvaret för fastigheten från Räddningstjänsten. Området runt fastigheten är fortsatt avspärrat och en polisutredning har påbörjats för att söka orsaken till branden.  Nästa steg är att vi tillsammans med en konstruktör gör en bedömning av hur stora skadorna är.

Det här är en mycket tragisk händelse och vi är både chockade och ledsna över vad som hänt, men samtidigt lättade över att det inte medfört några allvarliga personskador.

Vi som arbetar på Hufvudstaden känner starkt för alla de som drabbats och är självklart också ledsna över att en av våra finaste fastigheter som vi ägt i 99 år nu till stor del förstörts av den omfattande branden.

8 november, uppdatering klockan 13.45

 

Information om branden i korsningen Jakobsbergsgatan och Biblioteksgatan

Räddningstjänsten rapporterar under morgonen att branden i Vildmannen 7 är under kontroll, att eftersläckning fortfarande pågår och att det inte längre finns risk för spridning av branden.

Fortfarande kvarstår avspärrningar i Bibliotekstan och vi inväntar besked från Räddningstjänsten om när några av avspärrningarna kommer flyttas. Vi återkommer så snart vi har mer information om detta.

Utöver de som bott och haft verksamhet i Vildmannen 7 har många kontor och butiker i kvarteren runtomkring drabbats av avspärrningarna. Det är en svår situation för många och vi beklagar de problem branden medfört. Vi gör allt vi kan för att vidareförmedla den information vi får från Räddningstjänsten. 

8 november, uppdatering klockan 10.00

 

Information om branden i korsningen Jakobsbergsgatan och Biblioteksgatan

Den aktuella fastigheten, Vildmannen 7, består till största delen av kontor och butiker vilka just nu genomgår en större renovering. Det finns också ett fåtal bostadslägenheter. Alla bostadshyresgäster är kontaktade och vi vet att de är i säkerhet. Två personer är på sjukhus med rökskador.

Branden är fortfarande inte under kontroll och rasrisk föreligger.

Vi uppdaterar löpande när vi har ny information.

7 november 2017. Uppdatering kl 13.00

 

En brand har i natt brutit ut i vår fastighet Vildmannen 7 i korsningen Jakobsbergsgatan och Biblioteksgatan.

Brandförsvaret och Hufvudstadens personal är på plats och arbetet pågår med att släcka branden. Detta har lett till att stora delar av området har fått spärrats av.

För närvarande omfattar avspärrningen Jakobsbergsgatan 6 och 7-11, Norrlandsgatan 16, Birger Jarlsgatan 13 och 15 samt Biblioteksgatan 12.

7 november 2017. Kl 09.00