Välkomna till Årsstämma

Hufvudstadens årsstämma äger rum den 19 mars kl 15.30 på Grand Hôtel, Vinterträdgården, Stockholm.

Hufvudstadens årsstämma äger rum den 19 mars kl 15.30 på Grand Hôtel, Vinterträdgården, Stockholm med entré i hörnet Stallgatan/Blasieholmsgatan. Entrén öppnas kl 14.30.

Aktieägare som önskar delta i stämman kan anmäla sig på nedanstående länk eller per e-post anm@hufvudstaden.se, eller per telefon 08-762 90 00 eller skriftligen till Hufvudstaden AB, NK 100, 111 77 Stockholm. Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast den 13 mars 2020, gärna före kl. 16.00.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer dagtid, antal aktier samt eventuella biträden. Inträdeskort till stämman kommer att skickas ut. 

För att ha rätt att delta i stämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 13 mars 2020. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt föras in i aktieboken i eget namn (s.k. rösträtts-registrering) för att få delta i stämman. För att denna registrering ska vara verkställd fredagen den 13 mars 2020 bör aktieägaren i god tid före denna dag kontakta sin bank eller förvaltare.

Aktieägare som önskar lämna fullmakt till ombud att företräda sig på årsstämman kan ladda ner fullmaktsformulär här. Originalfullmakt måste finnas tillgänglig på stämman och bör för att underlätta inpassering insändas till bolaget i förväg.

Anmälan till årsstämma 2020