Hufvudstadens årsstämma 2011

Hufvudstaden höll idag årsstämma i Vinterträdgården, Grand Hôtel i Stockholm. Stämman fastställde styrelsens förslag till utdelning om 2,30 kronor per aktie. Avstämningsdag är tisdagen den 29 mars 2011 och beräknad utbetalningsdag fredagen den 1 april...

Hufvudstaden höll idag årsstämma i Vinterträdgården, Grand Hôtel i Stockholm. Stämman fastställde styrelsens förslag till utdelning om 2,30 kronor per aktie. Avstämningsdag är tisdagen den 29 mars 2011 och beräknad utbetalningsdag fredagen den 1 april 2011.

Till styrelseledamöter omvaldes Fredrik Lundberg, Claes Boustedt, Bengt Braun, Peter Egardt, Louise Lindh, Hans Mertzig, Sten Peterson, Anna-Greta Sjöberg och Ivo Stopner.

Fredrik Lundberg omvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman beslöt att arvode skall utgå till styrelsen med 1 575 000 kronor, varav till styrelseordföranden 350 000 kronor och 175 000 vardera till övriga styrelseledamöter, dock ej verkställande direktören.

Stämman beslöt även om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Stämman beslöt vidare i enlighet med styrelsens förslag att ge styrelsen förnyat bemyndigande att förvärva och överlåta egna aktier i bolaget. För närvarande innehar bolaget cirka 2,4 procent av samtliga utgivna aktier.

Stockholm den 24 mars 2011

HUFVUDSTADEN AB (publ)

Ivo Stopner
Verkställande direktör

Frågor besvaras av:
Fredrik Lundberg, Styrelsens ordförande, telefon 08-463 06 00.
Ivo Stopner, Verkställande direktör, telefon 08-762 90 00. 


Hufvudstadens årstämma 2011