Hufvudstadens första emission under MTN-programmet

Hufvudstaden har genomfört en första emission under bolagets MTN-program med en låneram om 2 miljarder kronor.Totalt emitterat belopp uppgår till 500 Mnkr och löper till 12 mars 2018. Obligationslånen har en rörlig kupongränta (FRN-lån) om 3M Stibor...

Hufvudstaden har genomfört en första emission under bolagets MTN-program med en låneram om 2 miljarder kronor.

Totalt emitterat belopp uppgår till 500 Mnkr och löper till 12 mars 2018. Obligationslånen har en rörlig kupongränta (FRN-lån) om 3M Stibor +1,40 % p.a.

Obligationerna är ej säkerställda och utgör ett komplement till Hufvudstadens befintliga finansiering.

Prospekt och slutgiltiga villkor finns på Hufvudstadens hemsida.

Stockholm den 12 december 2012

HUFVUDSTADEN AB (publ)

Länk: http://www.hufvudstaden.se/Finansiell-information/Finansiering/Laneprogram/

Informationen är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 december 2012.

Frågor besvaras av:
Ivo Stopner, verkställande direktör och Magnus Jacobson, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Pressmeddelande slutliga villkor obligations emission 121212