Hufvudstadens årsstämma 2013

Hufvudstaden höll idag årsstämma i Vinterträdgården, Grand Hôtel i Stockholm. Stämman fastställde styrelsens förslag till utdelning om 2,60 kronor per aktie. Avstämningsdag är tisdagen den 26 mars 2013 och beräknad utbetalningsdag tisdag den 2 april...

Hufvudstaden höll idag årsstämma i Vinterträdgården, Grand Hôtel i Stockholm. Stämman fastställde styrelsens förslag till utdelning om 2,60 kronor per aktie. Avstämningsdag är tisdagen den 26 mars 2013 och beräknad utbetalningsdag tisdag den 2 april 2013.

Till styrelseledamöter omvaldes Fredrik Lundberg, Claes Boustedt, Bengt Braun, Peter Egardt, Louise Lindh, Hans Mertzig, Sten Peterson, Anna-Greta Sjöberg och Ivo Stopner.

Fredrik Lundberg omvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman beslöt att arvode skall utgå till styrelsen med 1 800 000 kronor, varav till styrelseordföranden 400 000 kronor och 200 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, dock ej verkställande direktören.

Till revisor valdes det registrerade revisonsbolaget KPMG AB, med George Pettersson som huvudansvarig revisor.

Stämman beslöt även om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Stämman beslöt vidare i enlighet med styrelsens förslag att ge styrelsen bemyndigande att förvärva och överlåta egna aktier av serie A i bolaget. För närvarande innehar bolaget cirka 2,4 procent av samtliga utgivna aktier.

Stockholm den 21 mars 2013
HUFVUDSTADEN AB (publ)

Ivo Stopner
Verkställande direktör

Frågor besvaras av:
Fredrik Lundberg, Styrelsens ordförande, telefon 08-463 06 00.
Ivo Stopner, Verkställande direktör, telefon 08-762 90 00.

Hufvudstadens årstämma 2013