Hufvudstadens årsstämma 2014

Hufvudstaden höll idag årsstämma i Vinterträdgården, Grand Hôtel i Stockholm. Stämman fastställde styrelsens förslag till utdelning om 2,75 kronor per aktie. Avstämningsdag är tisdagen den 25 mars 2014 och beräknad utbetalningsdag fredag den 28 mars...

Hufvudstaden höll idag årsstämma i Vinterträdgården, Grand Hôtel i Stockholm. Stämman fastställde styrelsens förslag till utdelning om 2,75 kronor per aktie. Avstämningsdag är tisdagen den 25 mars 2014 och beräknad utbetalningsdag fredag den 28 mars 2014.

Till styrelseledamöter omvaldes Fredrik Lundberg, Claes Boustedt, Bengt Braun, Peter Egardt, Louise Lindh, Hans Mertzig, Sten Peterson, Anna-Greta Sjöberg och Ivo Stopner.

Fredrik Lundberg omvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman beslöt att oförändrat arvode skall utgå till styrelsen med 1 800 000 kronor, varav till styrelseordföranden 400 000 kronor och 200 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, dock ej verkställande direktören.

Till revisor omvaldes det registrerade revisonsbolaget KPMG AB, med George Pettersson som huvudansvarig revisor.

Stämman beslöt även om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Stämman beslöt vidare i enlighet med styrelsens förslag att ge styrelsen förnyat bemyndigande att förvärva och överlåta egna aktier av serie A i bolaget. För närvarande innehar bolaget cirka 2,4 procent av samtliga utgivna aktier.

Stockholm den 20 mars 2014

HUFVUDSTADEN AB (publ)
 

Ivo Stopner
Verkställande direktör

Frågor besvaras av:
Fredrik Lundberg, Styrelsens ordförande, telefon 08-463 06 00.
Ivo Stopner, Verkställande direktör, telefon 08-762 90 00.

Hufvudstadens årsstämma 2014