Hufvudstadens årsstämma 2015

Hufvudstaden höll idag årsstämma i Vinterträdgården, Grand Hôtel i Stockholm. Stämman fastställde styrelsens förslag till utdelning om 2,90 kronor per aktie. Avstämningsdag är måndagen den 30 mars 2015 och beräknad utbetalningsdag torsdag den 2 april...

Hufvudstaden höll idag årsstämma i Vinterträdgården, Grand Hôtel i Stockholm. Stämman fastställde styrelsens förslag till utdelning om 2,90 kronor per aktie. Avstämningsdag är måndagen den 30 mars 2015 och beräknad utbetalningsdag torsdag den 2 april 2015.

Till styrelseledamöter omvaldes Fredrik Lundberg, Claes Boustedt, Bengt Braun, Peter Egardt, Louise Lindh, Hans Mertzig, Sten Peterson, Anna-Greta Sjöberg och Ivo Stopner.

Fredrik Lundberg omvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman beslöt att oförändrat arvode skall utgå till styrelsen med 1 800 000 kronor, varav till styrelseordföranden 400 000 kronor och 200 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, dock ej verkställande direktören.

Till revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget KPMG AB, med Joakim Thilstedt som ny huvudansvarig revisor.

Stämman beslöt även om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Stämman beslöt vidare i enlighet med styrelsens förslag att ge styrelsen förnyat bemyndigande att förvärva och överlåta egna aktier av serie A i bolaget. För närvarande innehar bolaget cirka 2,4 procent av samtliga utgivna aktier.

Förslag från aktieägaren Thorwald Arvidsson avslogs av årsstämman.

Stockholm den 26 mars 2015

HUFVUDSTADEN AB (publ)

Ivo Stopner
Verkställande direktör

Frågor besvaras av:
Fredrik Lundberg, Styrelsens ordförande, telefon 08-463 06 00.
Ivo Stopner, Verkställande direktör, telefon 08-762 90 00.

Hufvudstadens årsstämma 2015