KALLELSE

till årsstämma i Hufvudstaden AB (publ) /org nr 556012-8240/Aktieägarna i Hufvudstaden AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 mars 2015 kl. 15.30 på Grand Hôtel, Vinterträdgården, Stockholm, med entré i hörnet...

till årsstämma i Hufvudstaden AB (publ)

/org nr 556012-8240/

Aktieägarna i Hufvudstaden AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 mars 2015 kl. 15.30 på Grand Hôtel, Vinterträdgården, Stockholm, med entré i hörnet Stallgatan/Blasieholmsgatan. Entrén öppnas kl. 14.30.

Kallelse och samtliga tillgängliga handlingar finns på bolagets hemsida www.hufvudstaden.se.

Bilaga
Kallelse årsstämma 2015

Informationen är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Frågor besvaras av Ivo Stopner, VD, och Magnus Jacobson, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Kallelse till årsstämma 2015