Hufvudstadens årsstämma 2019

Hufvudstaden höll idag årsstämma i Vinterträdgården, Grand Hôtel i Stockholm. Stämman fastställde styrelsens förslag till utdelning om 3,70 kronor per aktie. Avstämningsdag är måndagen den 25 mars 2019 och beräknad utbetalningsdag torsdagen den 28...

Hufvudstaden höll idag årsstämma i Vinterträdgården, Grand Hôtel i Stockholm. Stämman fastställde styrelsens förslag till utdelning om 3,70 kronor per aktie. Avstämningsdag är måndagen den 25 mars 2019 och beräknad utbetalningsdag torsdagen den 28 mars 2019.

Till styrelseledamöter omvaldes Fredrik Lundberg, Claes Boustedt, Peter Egardt, Liv Forhaug, Louise Lindh, Fredrik Persson, Sten Peterson, Anna-Greta Sjöberg och Ivo Stopner.

Fredrik Lundberg omvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman beslöt att arvode skall utgå till styrelsen med 2 205 000 kronor, varav till styrelseordföranden 490 000 kronor och 245 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, dock ej verkställande direktören.

Till revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget KPMG AB, med Joakim Thilstedt som huvudansvarig revisor.

Stämman beslöt även om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Stämman beslöt vidare i enlighet med styrelsens förslag att ge styrelsen förnyat bemyndigande att förvärva och överlåta egna aktier av serie A i bolaget. För närvarande innehar bolaget cirka 2,4 procent av samtliga utgivna aktier.

Stockholm den 21 mars 2019

HUFVUDSTADEN AB (publ)

Ivo Stopner
Verkställande direktör


Frågor besvaras av:
Fredrik Lundberg, Styrelsens ordförande, telefon 08-463 06 00.
Ivo Stopner, Verkställande direktör, telefon 08-762 90 00.