Ändring av antal aktier och röster i Hufvudstaden

Bolaget har en skyldighet enligt lag att offentliggöra uppgifter om en förändring i totala antalet aktier eller röster i bolaget.

Vid årsstämman 2001 infördes ett omvandlingsförbehåll i Hufvudstadens bolagsordning. Aktieägare har rätt att när som helst begära omvandling av sina C-aktier till A-aktier. Under juni månad 2020 har omvandling skett av 103 C-aktier till A-aktier.

Genom omvandlingen har det totala antalet röster i bolaget minskat från 1 030 220 624 till 1 030 210 427 röster. Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår efter omvandlingen till 211 271 933, varav 202 999 827 A-aktier och 8 272 106 C-aktier. Av det totala antalet registrerade aktier äger Hufvudstaden 5 006 000 A-aktier.
 

 

Stockholm den 30 juni 2020

HUFVUDSTADEN AB (publ)


 

Bo Wikare
Tf Verkställande direktör
 

Frågor besvaras av: Bo Wikare, tf Verkställande direktör, och Åsa Roslund, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Informationen är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 juni 2020 kl. 09:00 CET.

Pressmeddelande Ändring av antal aktier och röster i Hufvudstaden 30 juni 2020