Åtgärder för att minska risk för smittspridning på årsstämman

Mot bakgrund av att Folkhälsomyndigheten höjt risknivån för smittspridning i Sverige avseende det nya covid-19 coronaviruset avser Hufvudstaden att vidta vissa försiktighetsåtgärder inför årsstämman 2020. Målsättningen är att minska risken för smittspridning genom att hålla en kort och effektiv årsstämma med begränsad interaktion, genom bland annat följande åtgärder:

  • Hufvudstadens anställda som under 14 dagar före årsstämman besökt riskområden kommer inte att närvara i stämmolokalen. Aktieägare och ombud ombeds vänligen att vidta motsvarande försiktighetsåtgärder.
  • Ingen förtäring kommer att erbjudas.
  • Planerade anföranden begränsas till några få minuter.
  • Styrelseledamöter och ledande befattningshavare närvarar vid årsstämman i begränsad omfattning.

Närmare information om ovan beskrivna försiktighetsåtgärder finns tillgänglig på bolagets webbplats. Hufvudstaden följer händelseutvecklingen mycket noggrant och kommer vid behov att publicera uppdaterad information på hemsidan inför årsstämman.

 

Stockholm, den 11 mars 2020

HUFVUDSTADEN AB (publ)

 

Bo Wikare
Tf Verkställande direktör
 

Frågor besvaras av: Bo Wikare, tf Verkställande direktör, och Åsa Roslund, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Åtgärder för att minska risk för smittspridning på årsstämman.pdf