Kommentar till Nasdaq Stockholms handelsstopp av Hufvudstaden AB:s C-aktier

Hufvudstaden har informerats om att Nasdaq Stockholm fattat beslut om att tills vidare stoppa handeln i bolagets C-aktier. Handelsstoppet ska bestå under en utredning huruvida förutsättningar föreligger för fortsatt handel i Hufvudstadens C-aktie på Nasdaq Stockholm. Hufvudstaden bekräftar att bolaget för en dialog med Nasdaq Stockholm i denna fråga.

Stockholm den 17 januari 2020

HUFVUDSTADEN AB (publ)Bo Wikare
Tf Verkställande direktör

Frågor besvaras av:
Bo Wikare, tf Verkställande direktör, och Åsa Roslund, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Informationen är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 januari 2020 kl.13:40 CET.

Kommentar till Nasdaq Stockholms handelsstopp av Hufvudstaden ABs C-aktier