Ändring av antal aktier och röster i Hufvudstaden

Bolaget har en skyldighet enligt lag att offentliggöra uppgifter om en förändring i totala antalet aktier eller röster i bolaget.

Vid årsstämman 2001 infördes ett omvandlingsförbehåll i Hufvudstadens bolagsordning. Aktieägare har rätt att när som helst begära omvandling av sina C-aktier till A-aktier. Under april månad 2021 har omvandling skett av 33 C-aktier till A-aktier.

Genom omvandlingen har det totala antalet röster i bolaget minskat från 1 030 188 647 till 1 030 185 380 röster. Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår efter omvandlingen till 211 271 933, varav 203 000 080 A-aktier och 8 271 853 C-aktier. Av det totala antalet registrerade aktier äger Hufvudstaden
8 965 000 A-aktier.

 

Stockholm den 30 april 2021

HUFVUDSTADEN AB (publ)

 

Ivo Stopner 
Verkställande direktör
 

Frågor besvaras av: Ivo Stopner, Verkställande direktör, och Åsa Roslund, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Informationen är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 april 2021 kl. 09:00 CET.
 

Pressmeddelande Ändring av antal aktier och röster i Hufvudstaden 30 april 2021