Årsstämma 2022

Årsstämma 2022 kommer genomföras den 24 mars 2022.

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelsen innehåller information om anmälan och om rätt att delta och rösta på stämman, numrerad dagordning med de ärenden som skall behandlas, information om föreslagen utdelning och det huvudsakliga innehållet i övriga förslag.

För att få ett ärende behandlat på stämman, skall aktieägare lämna en skriftlig begäran till styrelsen i god tid, dock senast sju veckor före årsstämman, för att ärendet skall kunna tas upp i dagordningen. Detta datum infaller den 3 februari 2022.

Aktieägare har även möjlighet att lämna förslag till val av styrelseledamöter till styrelsens ordförande.

Förslag skickas till bolaget under adress Styrelsen, Hufvudstaden AB (publ), NK 100, 111 77 Stockholm.

 

Mer information kring årsstämma 2022 kommer.