Revisorer

Enligt bolagsordningen skall bolaget ha en eller två revisorer och motsvarande antal suppleanter, alternativt kan ett eller två registrerade revisionsbolag utses. Här finner du information om valet av revisor och kort information om de revisonsansvariga.

Hufvudstadens revisorer

Vid den ordinarie bolagsstämman 2021, nyvaldes för ett år i taget, det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, med Magnus Svensson Henryson som huvudansvarig revisor. Bland Magnus Svensson Henryson övriga större uppdrag kan nämnas ACQ Bure, Bure Equity och Sjätte AP-fonden.

Interna rutiner och kontrollsystem granskas löpande under året. Granskning och revision av årsbokslut och årsredovisning görs i januari-februari. Halvårsbokslutet granskas översiktligt. Hufvudstaden har inte inrättat någon särskild revisionskommitté utan hela styrelsen ansvarar för revisionsfrågor.

Hufvudstaden har utöver revisionsuppdraget konsulterat KPMG i skatte- och redovisningsfrågor under 2020. 

Arvoden och kostnadsersättning till revisorer

KONCERNEN Mnkr 2020 2019
KPMG AB    
Revisionsuppdrag 1,5 1,2
Andra uppdrag 0,0 0,2
Totalt 1,5 1,4