Styrelsen

Styrelsen består av nio ledamöter, utan suppleanter, valda av årsstämman.

Bland ledamöterna finns personer med anknytning till Hufvudstadens största aktieägare L E Lundbergföretagen AB. Den verkställande direktören ingår även i styrelsen. Andra tjänstemän i bolaget deltar i styrelsens sammanträden som föredragande. Under verksamhetsåret 2020 hade styrelsen tio sammanträden, varav ett konstituerande.

Fredrik Lundberg

f 1951. Civilingenjör, civilekonom, ekon dr h c, tekn dr h c.
Ordförande, ledamot sedan 1998.
Verkställande direktör och koncernchef i L E Lundbergföretagen AB. 
Styrelseordförande i Holmen AB och AB Industrivärden. 
Vice styrelseordförande i Svenska Handelsbanken AB. 
Styrelseledamot i L E Lundbergföretagen AB och Skanska AB.
Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen, men inte gentemot större aktieägare (L E Lundbergföretagen AB).
Aktieinnehav per 31 mars 2021: 1 850 412 aktier (eget och via närstående).

Claes Boustedt

f 1962. Civilekonom.
Ledamot sedan 1998.
Vice verkställande direktör i L E Lundbergföretagen AB. 
Verkställande direktör i L E Lundberg Kapitalförvaltning AB. 
Styrelseledamot i Förvaltnings AB Lunden och Sandvik AB.
Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen, men inte gentemot större aktieägare (L E Lundbergföretagen AB).
Aktieinnehav per 31 mars 2021: 1 000 aktier.

Peter Egardt

f 1949. Fil kand.
Ledamot sedan 2003.
Ledamot i Riksdagens arvodesnämnd.
Tidigare erfarenhet bland annat som landshövding i Uppsala Län, verkställande direktör i Stockholms Handelskammare och Svenska Handelskammarförbundet.
Oberoende gentemot såväl bolaget och bolagsledningen som större aktieägare.
Aktieinnehav per 31 mars 2021: 20 000 aktier.

Liv Forhaug

f 1970. Civilekonom.
Ledamot sedan 2016.
Verkställande direktör i Martin & Servera AB.
Styrelseordförande i Martin & Serveras dotterbolag.
Styrelseledamot i Svensk Handel.
Tidigare erfarenhet bl.a. som strategichef på ICA Gruppen AB och som partner på McKinsey & Company.
Oberoende gentemot såväl bolaget och bolagsledningen som större aktieägare.
Aktieinnehav per 31 mars 2021: 1 800 aktier.

Louise Lindh

f 1979. Civilekonom.
Ledamot sedan 2007.
Verkställande direktör i Fastighets AB L E Lundberg. 
Styrelseordförande i J2L Holding AB.
Styrelseledamot i Fastighets AB L E Lundberg, Holmen AB och L E Lundbergföretagen AB.
Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen, men inte gentemot större aktieägare (L E Lundbergföretagen AB).
Aktieinnehav per 31 mars 2021: 29 166 aktier. 

Fredrik Persson

f 1968. Civilekonom.
Ledamot sedan 2016.

Styrelseordförande i Ellevio AB, JM AB och Svenskt Näringsliv.
Styrelseledamot i AB Electrolux, Ahlström Capital Oy, ICA Gruppen AB och Interogo Holding AG.
Tidigare erfarenhet bl.a. som VD och koncernchef på Axel Johnson AB.
Oberoende gentemot såväl bolaget och bolagsledningen som större aktieägare.
Aktieinnehav per 31 mars 2021: 5 000 aktier.

Sten Peterson

f 1956. Civilingenjör.
Ledamot sedan 2006.
Styrelseledamot i Fastighets AB L E Lundberg, Förvaltnings AB Lunden, J2L Holding AB och L E Lundbergföretagen AB.
Tidigare erfarenhet bland annat som verkställande
direktör i Förvaltnings AB Lunden.
Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen, men inte gentemot större aktieägare (L E Lundbergföretagen AB).
Aktieinnehav per 31 mars 2021: 2 000 aktier.

Anna-Greta Sjöberg

f 1967. Civilekonom, MBA.
Ledamot sedan 2006.
Verkställande direktör i Olivetta AB. 
Styrelseordförande i Marginalen Bank Bankaktiebolag. 
Styrelseledamot i Magnolia Bostad AB och Tryggstiftelsen. 
Tidigare erfarenhet bland annat som Managing Director i Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.
Oberoende gentemot såväl bolaget och bolagsledningen som större aktieägare.
Aktieinnehav per 31 mars 2021: 5 500 aktier samt 15 000 aktier inom ramen för en kapitalförsäkring som avser säkerställd direktpension.

Ivo Stopner

f 1962. Civilingenjör.
Verkställande direktör och ledamot sedan 1999, inga andra väsentliga uppdrag utanför koncernen.
Oberoende gentemot större ägare men inte gentemot bolaget och bolagsledningen.
Har inga väsentliga aktieinnehav eller delägarskap i företag som bolaget har betydande affärsförbindelser med.
Aktieinnehav per 31 mars 2021: 6 000 aktier (eget och via närstående) samt 59 992 aktier inom ramen för en kapitalförsäkring som avser säkerställd direktpension.

Sekreterare

Mattias Karlsson, sekreterare
f 1965. Advokat vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB. Styrelsens sekreterare sedan 2008.

Revisorer

PricewaterhouseCoopers AB
Magnus Svensson Henryson, huvudansvarig revisor
f 1969. Auktoriserad revisor, som huvudansvarig revisor