Styrelsens arbete

Här finner du information om styrelsens arbete, styrelsens arbetsordning och ansvarsområden, övriga uppgifter samt styrelsens ordförande.

Styrelsens arbete följer en av styrelsen fastställd arbetsordning, vilken ger ramen för beslut avseende investeringar, finansiering, ekonomiska rapporter samt övriga frågor av strategisk karaktär. Arbetsordningen reglerar även styrelsens respektive verkställande direktörens åligganden samt arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD. Arbetsordningens relevans och aktualitet ses över varje år.

Styrelsen har enligt aktiebolagslagen ett övergripande ansvar för koncernens organisation och förvaltning samt för att kontrollen av bokföringen, medelsförvaltningen och ekonomiska förhållanden i övrigt är betryggande. Styrelsen fattar beslut i frågor avseende koncernens över­gripande mål, strategiska inriktning och policys liksom viktigare frågor som rör finansiering, förvärv, avyttringar och investeringar.

Styrelsen övriga uppgifter

Till styrelsens övriga uppgifter hör bland annat att:

  • Fortlöpande följa och bedöma bolagets ekonomiska situation och affärsmässiga utveckling.
  • Fortlöpande utvärdera bolagets operativa ledning och VD:s arbete.
  • Ansvara för att det finns en tillfredsställande kontroll av bolagets efterlevnad av lagar och andra regler samt löpande utvärdera bolagets system för intern kontroll och riskhantering.
  • Fastställa riktlinjer för bolagets uppträdande i samhället ur ett hållbarhetsperspektiv.

Styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande leder styrelsearbetet och har kontinuerlig kontakt med VD för att löpande kunna följa koncernens verksamhet och utveckling. Ordföranden samråder med VD i strategiska frågor och företräder bolaget i ägarfrågor.

Styrelsens ordförande ser även till att styrelsens arbete utvärderas en gång per år och att nya styrelseledamöter erhåller lämplig utbildning. Styrelsen utvärderar också verkställande direktörens arbete, utan att denne närvarar.

 

Namn Funktion Närvaro1) Oberoende i förhållande till bolaget Oberoende i förhållande till ägare
Fredrik Lundberg Ordförande 10 Ja Nej
Claes Boustedt   10 Ja Nej
Peter Egardt   10 Ja Ja
Liv Forhaug   10 Ja Ja
Louise Lindh   10 Ja Nej
Fredrik Persson   10 Ja Ja
Sten Peterson   10 Ja Nej
Anna-Greta Sjöberg   10 Ja Ja
Ivo Stopner2) VD 5 Nej (anställd) Ja

1) Under 2020 hölls tio styrelsemöten, varav sju efter årsstämman.

2) Sjukskriven 1 januari - 30 juni 2020.