NK Göteborg, Göteborg

Göteborg står inför en kraftig expansion. Det finns ett behov att utveckla den historiska kärnan med dess unika kvaliteter till att bli en tillgång för hela staden och regionen när staden växer.

NK-kvarteret ligger i Göteborgs absoluta citykärna och i den historiska kärnan, och sammanfaller med stadens centrala handelsområde. Varuhuset Nordiska Kompaniet (NK) är Göteborgs äldsta. Hufvudstaden äger samtliga byggnader inom kvarteret. NK-kvarteret består av ett antal byggnader som rymmer ett och samma varuhus. Utsidan består av sex byggnader, insidan rymmer varuhuset Nordiska Kompaniet samt kontor.

Byggnadsnämnden har beslutat att ge ett positivt planbesked, och att inleda detaljplaneläggning för NK-kvarteret. Kommande planläggning innebär en fortsatt utveckling av hela kvarteret med i huvudsak handel och kontor.

 

Utveckling av NK-kvarteret

Utifrån NK:s behov och områdets stadsbild och förutsättningar innebär uppdraget att utreda, analysera och gestalta en om- och påbyggnad om max 10 000 kvm. I uppdraget är det viktigt att föra en diskussion utifrån en sammanvägd bild av stadsbild, riksintresse kulturmiljö, historisk läsbarhet, sammanhang i staden, framtidens handel och NK:s identitet.

 

Parallella uppdrag - fyra kontor har valts ut

I juni 2020 bjöd Hufvudstaden i samarbete med Göteborgs stad Stadsbyggnadskontoret och Sveriges Arkitekter in till prekvalificering inför parallella uppdrag för underlag för ny detaljplan och utveckling NK kvarteret i Göteborg. Vi fick bra respons och resultat på inbjudan och efter slutlig utvärdering och bedömning, valde Hufvudstaden och Stadsbyggnadskontoret i samverkan ut fyra kontor för genomförande av parallella uppdrag. Dessa arkitektkontor är:

 

Syftet med det parallella uppdraget är att:

 • Genom en bred belysning få fram högkvalitativa förslag till om- och påbyggnad av NK-kvarteret utifrån program.

 • Resultatet av det parallella skall kunna ligga till grund för detaljplaneläggning och den fortsatta planprocessen och för framtagande av förslag till samrådshandling.

 • Välja en konsult/team att anlita som samarbetspartner för det fortsatta arbetet fram till en detaljplan som kan vinna laga kraft. Ambitionen är att utvald konsult/team kan erbjudas fortsatt arbete med framtagande av program- och systemhandlingar.

 

 Tidigare dokument

Inbjudan till prekvalificering
Svar på inkomna frågor t.o.m. 16 september 2020

Preliminär tidsplan

 • 23 SEP 2020 INLÄMNING AV INTRESSEANMÄLAN
 • SEP/OKT 2020 UTVÄRDERINGSPERIOD OCH INTERVJUER
 • OKT/NOV 2020 SLUTLIG VERSION AV PROGRAMMET
 • JAN 2021 STARTMÖTE UTVALDA KONTOR
 • JAN–JUNI 2021 UPPDRAGSPERIOD
 • 8 JUNI 2021 SLUTREDOVISNING
 • JUNI/AUG 2021 BEDÖMNING OCH UTVÄRDERING
 • SEP-DEC 2021 RESULTAT OCH VAL AV PARTNER INFÖR PLANLÄGGNINGSSTART UNDER HÖST