Orgelpipan 7, Stockholm

Ombyggnation på Vasagatan/ Klarabergsgatan

Mitt i mötet mellan Centralstationen och T-centralen, i skärningspunkten av Vasagatan och Klarabergsgatan ligger fastigheten Orgelpipan 7.

Här har Stockholms stad beslutat i stadsbyggnadsnämnden att starta arbetet med ny detaljplan för att möjliggöra ut- och tillbyggnation av fastigheten Orgelpipan 7. Hufvudstaden planerar nu en ombyggnation med ett tydligt syfte att lyfta stadsdelen och bidra till att göra Cityområdet till en mer attraktiv plats.

En ombyggnation av fastigheten bidrar till den befintliga platsens användning i form av ett tillskott av arbetsplatser och handel. Med en mer intressant byggnationsvolym förstärks gaturummet och stadsmiljön. Bottenvåningen öppnas upp än mer mot omgivande gator och området kommer att påverkas postivt genom ökad trygghet i det offentliga rummet.

 

Projektförutsättningar

Orgelpipan 7 är unik med sin placering mitt i centrala Stockholm. Det är en byggnad som rymmer en mängd olika verksamheter och funktioner. Huset är i grunden välbyggt men är i behov av en uppgradering och modernisering. Bland annat behöver den befintliga fasaden uppdateras för att tillmötesgå nuvarande energikrav. I förbindelse med fasadbytet kommer bottenvåningarna uppdateras för att skapa mer attraktiva butikslägen.

Utöver detta så planeras en två våningars påbyggnad med nya kontorsvåningar och terrasser på det befintliga huset. Viktigt i förnyelseprocessen är att bibehålla och bevaka byggnadens arkitektoniska kvalitéer som en del av bevarandet av Stockholm citys 60-tals arkitektur. Utmärkande är att de stora tidstypiska dragen som bland annat den sammanhållna takfotslinjen som sträcker sig från Sergelstorg via Orgelpipan 7 och Åhlénshuset till Radisson Blue Hotell bevaras. 

Projektet startades med ett parallellt uppdrag mellan fyra arkitektkontor i slutet av 2017.

2019 utpekades Tham & Videgård arkitekter som vinnare och arbetet med detaljplanen startade. Under 2020 fram till och med 2022 kommer projektet bearbetas, från arbete med planprocessen till färdig bygghandling.

Beräknad byggstart för projektet är tidigast Q1 2023.

Planprocessen

Planprocessen, dvs hur en ny detaljplan skall tas fram, regleras i plan- och bygglagen (PBL). Processen innehåller flera olika skeden som i normalfallet tar minst ca 18 månader totalt. De olika skedena beskrivs kortfattat nedan.
Under detaljplaneprocessen hanteras och säkerställs byggnadens relation till stadens kulturhistoriska värden och den omgivande bebyggelsen. Under byggskedet säkerställs att beställarens, stadens och arkitektens ambitioner samt att beslutat bygglov efterföljs.

Förstudie / Markanvisning (2017)

Ett förslag till ny detaljplan kan bland annat komma från staden själv, markägaren eller en bygg-aktör. Processen börjar då med en förstudie där förutsättningarna för förslaget utreds. Ligger området på stadens mark kan exploateringsnämnden ge en markanvisning. Markanvisning innebär en tidsbegränsad en-samrätt att förhandla med sta-den om att exploatera marken på annat sätt.

Startskede (2019-2020)

I startskedet fattas beslut om att börja arbetet med en detaljplan. Stadsbyggnadskontoret gör en översiktlig beskrivning av förslaget i ett start-PM och presenterar det för stadsbyggnadsnämnden som fattar beslut om att påbörja planarbetet eller inte.

Planskede (2020)

Under planskedet tas ett förslag till ny detaljplan fram. Det redovisas genom en plankarta med bestämmelser och planbeskrivning sam anger den nya byggnadens volym och användning.

Samråd (2020 Q2)

En del i planarbetet är att ha en dialog med de som berörs av den nya planen - ett plansamråd. Syftet är att samla in kunskap och att ge remissinstanser, sakägare och boende en möjlighet att lämna synpunkter. Förslaget visas i Tekniska nämndhuset i Stockholm. Ofta hålls ett öppet samrådsmöte där allmänheten kan träffa ansvariga stadsplanerare från stadsbyggnadskontoret och ställa frågor. Synpunkterna från samrådet sammanställs i en samrådsredogörelse som redovisas för politikerna i stadsbyggnadsnämnden.

Granskning (2021 Q2)

Efter planskedet justeras planförslaget till ett slutgiltigt förslag och ställs ut för granskning. Granskningen är det sista tillfället att lämna synpunkter. Synpunkterna som kommit in sammanställs och bemöts i ett granskningsutlåtande. Om det görs stora förändringar i planförslaget ställs det ut på ny granskning, annars går förslaget vidare för beslut i stadsbyggnadsnämnden.

Godkännande /Antagandeskede och Laga kraft (2021 Q2-Q3)

Både Kommunfullmäktige och stadsbyggnadsnämnden kan besluta om att anta detaljplaner. Kommunfullmäktige beslutar om planer av stor vikt eller av principiell betydelse. Övriga planer fattar stadsbyggnadsnämnden beslut om.

Detaljplanen vinner laga kraft, om den inte överklagas och inte överprövas av länsstyrelsen, inom tre veckor från att beslutet om antagande publicerats på stadens anslagstavla. Om planen överklagats och domstolen avslår överklagandet och inte ger prövningstillstånd, vinner planen laga kraft i och med avslaget.

Tidigast byggstart 2023 Q1


Orgelpipan 7 är en fastighet med unika förutsättningar i centrala Stockholm

Orgelpipan 7s placering som ett helt kvarter i ett av Stockholms mest centrala stadsrum innebär en stor potential att inrymma attraktiva lokaler samt att bidra till aktivitet och livfull öppenhet i stadsdelen. Tillsammans med de uppgraderingar som skall ske längs Vasagatan och Klarabersgatan blir Orgelpipan 7 en byggnad som öppnar sig och levandegör stadsrummet på dygnets alla tider.

Fasadrenovering

Kvarteret är i behov av en uppdatering av fasader, bla. för att uppnå bättre U-värde och för att minska solvärmelasterna i fasad och fönster. Den befintliga bruna konststenen bedöms ej vara möjlig att återanvända efter demontering. Ändringarna innebär en estetiskt uppdaterad fasad med ökat skuggspel av relief och djup i fasadens detaljering. Det yttre fasadskiktet föreslås göras i natursten med hög nivå i detalj och materialutförande.

Öppen fasad

I gatuplan öppnas fasaden upp jämfört med befint-ligt utseende och fasadläget under Klarabergsviadukten flyttas ut för att ligga i linje med övriga fasader längs Vasagatan. En mer öppen fasad bidrar till ett attraktivare, mer aktiverat och tryggare gaturum. Kvarteret har inga baksidor.

Fyra hela fasader

Mot Mäster Samuelsgatan har idag kvarteret ett indrag från gatan. Indraget tas bort för att skapa ett stort och flexibelt invändigt rum som ett komplement till kontorsytorna, bättre energieffektivetet och dessutom mer uthyrbar yta. Förändringen ger kvarterat en omslutande kontinuerlig takfot och fyra hela fasader.

Terrasser / påbyggnad

En påbyggnad med kontor i två våningar indragen från takfoten på befintlig volym möjliggör terrasser på det befintliga taket. Aktiverade terrasser bidrar till helhetsupplevelsen av byggnaden och staden. Ovanpå kontorsvåningarna läggs en våning med teknik, återigen med ett indrag. Den trappade påbyggnaden minimerar påverkan av dagsljus för omgivningen. Påbyggnadens fasader gestaltas lika övriga nya fasader för en enhetlig ny helhet.

Programmering av källarplan

På våningarna under mark görs befintliga garageytor om för verksamheter. Detta är ett sätt att öka mångfalden av verksamheter i byggnaden. Med entréer från Mäster Samuelsgatan skapas flöden som ytterligare aktiverar gaturummet.

 

Stockholms stads vision för city

Området runt Centralstationen och Klarabergsgatan utgör en mycket central del av City. Platsen har många viktiga karaktärsdrag av det moderna City och 1960-talets (bilismen) infrastruktur för kommunikationer. Tillsammans med Stockholms stad och övriga fastighetsägare jobbar Hufvudstaden aktivt med att utveckla området kring Klarabergsgatan och Vasagatan. I ”Vision för City”, betonas vikten av att läka staden och att göra City till en än mer attraktiv och funktionell del av den. 

Läs mer hos Stockholms stad.

Preliminär tidsplan

  • 2017 FÖRSTUDIE / MARKANVISNING
  • 2019-2020 STARTSKEDE
  • 2020 PLANSKEDE
  • 2020 Q2 SAMRÅD
  • 2021 Q2 GRANSKNING
  • 2021 Q2-Q3 GODKÄNNANDE / ANTAGANDESKEDE
  • 2021 Q2-Q3 LAGA KRAFT
  • 2023 Q1 TIDIGAST BYGGSTART